Facts & Figures

Wij willen de beste zijn in het optimaal en op duurzame wijze tot waarde brengen van alle componenten van de suikerbiet ten behoeve van haar stakeholders. Dit houdt onder andere in dat er in de hele keten, van de teelt van de suikerbieten tot en met de levering van onze producten aan de klanten, continu aandacht is voor de impact van onze activiteiten op het milieu en omgeving.

Milieubeleid Cosun Beet Company Nederland

Groen gas productie

Cosun Beet Company maakt al ruim tien jaar groen gas (bio-methaan) uit suikerbietenresten. Groen gas is een duurzaam gas dat ter vervanging dient van aardgas. Cosun Beet Company is één van de grootste producenten van groen gas in Nederland. Sinds 2018 produceren we jaarlijkse ruim 25 miljoen m3 groen gas, wat grotendeels aan het net wordt geleverd, maar ook deels in het eigen bietverwerkingsproces gebruikt wordt.

 

 

Energieverbruik

Cosun Beet Company is al jaren heel succesvol in het verlagen van haar energieverbruik. De suikerfabrieken in Dinteloord en Vierverlaten behoren tot de grootste en meest energie efficiënte bietverwerkende fabrieken in Europa.

Waterverbruik

Cosun Beet Company gebruikt sinds 2011 geen grondwater meer en slechts 0,2 liter leidingwater per kilo suiker. 75% van de suikerbiet bestaat uit water. Dat water zuiveren we, slaan we ondergronds op en wordt in de zomer gebruikt door de omliggende kassen. Een mooi voorbeeld van circulair gebruik van reststromen. Daarnaast gebruiken we een deel van dit water voor ons eigen productieproces, zoals het wassen van de bieten.

 

 

Carbon Footprint (CFP)

Cosun Beet Company werkt aan het verkleinen van de CO2 voetafdruk. Dit is een maat voor de uitstoot van broeikasgassen tijdens een bepaald proces of keten. Er wordt onder andere rekening gehouden met de broeikasgassen voor de zaadproductie, de teeltomstandigheden, zoals de hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en het bemesten van de grond en het transport van de bieten naar de suikerfabrieken. Ook worden de broeikasgassen van het proces van biet tot suiker meegenomen, veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. De 2020-target is 40% CO2 voetafdruk reductie ten opzichte van 1990, deze is reeds behaald. De volgende targets zullen op een later moment worden bepaald. 

CO2 emissie

De CO2 emissie is de hoeveelheid uitstoot van kooldioxide (CO2). De absolute CO2 uitstoot van Cosun Beet Company is direct gerelateerd aan het aardgasverbruik en afhankelijk van campagnelengte, weersinvloeden en de kwaliteit van de suikerbieten. Het gaat om emissies per kalenderjaar, waardoor een lange campagneduur direct effect heeft op het emissieniveau.

NOx emissie

De NOx emissie geeft de uitstoot van stikstofoxiden weer. Deze is de afgelopen jaren significant gedaald door aanpassingen aan de branders van onze stookinstallaties in de fabriek. Uitstoot van NOx is slecht voor de luchtkwaliteit en kan tot  stikstofdepositie leiden. Ten opzichte van de jaren 90 is de uitstoot met ruim 80% gedaald.

Milieumeldingen

Sinds 2011 is het aantal milieumeldingen bij Cosun Beet Company gestegen vanwege het produceren van groen gas in de vergistinginstallaties. Er zijn veel maatregelen genomen om overlast te beperken en dat heeft een positief effect gehad wat is onderzocht en terug te zien in de daling van het aantal meldingen in 2015.

Dit blijft een belangrijk aandachtspunt voor Cosun Beet Company. We informeren de omgeving over ontwikkelingen die er spelen, zoals bijvoorbeeld de bouw van nieuwe installaties. Omwonenden kunnen meldingen bij Cosun Beet Company indienen. Elke melding onderzoeken we en proberen we de oorzaak te achterhalen om vervolgens passende maatregelen te nemen. Heeft u een melding of vraag, neem gerust contact met ons op via info@cosunbeetcompany.com of +31 (0) 165-525252

 

Gebruik werkzame stof gewasbeschermingsmiddelen

Het gebruik van gewasberschermingsmiddelen is erg laag. De grote reductie heeft plaatsgevonden tientallenjaren geleden . De werkzame actieve stof insecticiden stijgt dit jaar vanwege het besluit over neonicotinoiden. 

 

Opbrengstontwikkeling suikerbieten

Cosun Beet Company ondersteunt de teler om de opbrengst te verhogen. Voor kennis en onderzoek werken we intensief samen met het IRS. Daarnaast registreert de teler zijn bietenteelt in Unitip. Deze gegevens worden samengebracht en geanalyseerd in BAS waardoor de teler een advies op maat ontvangt.

MENU