Privacy statement

Cosun Beet Company vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website belangrijk. Cosun Beet Company heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens.

Alle data die Cosun Beet Company verzamelt om u van onze producten of diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is. Door middel van deze Privacy policy willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens Cosun Beet Company verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacy policy is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Cosun Beet Company en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de Cosun Beet Company website, of tijdens andere contactmomenten met Cosun Beet Company. Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van onze Privacy policy. 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Tijdens uw gebruik van de Cosun Beet Company website kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld indien u zich opgeeft voor een rondleiding, of wanneer u contact met ons opneemt om een andere reden. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld.
De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw voor- en achternaam, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, zakelijke gegevens (zoals uw functie, werkgever) en informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP adres, provider, browsertype, pagina’s geopend op de website, tijdstip van bezoek). We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die de browser 'onthoudt' en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden.
Deze website gebruikt Google Analytics voor webanalyse. Dat is een service van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. De gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) die via de cookies worden verzameld, worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google neemt de privacyprincipes van de Amerikaanse 'Safe Harbor'-overeenkomst in acht en is bij het 'Safe Harbor'-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om ons andere services in verband met website- en internetgebruik te leveren. Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven, als dat wettelijk is voorgeschreven of als die partijen de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google. Wij hebben ingesteld dat Google Analytics het laatste deel van de IP-adressen van de bezoekers van onze website wist. Zo komen wij nooit in het bezit van gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. Als u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u voor uw browser de 'Opt-out Browser Add-on' installeren.

2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen met name uw persoonsgegevens ten behoeve van de gebruikelijke bedrijfsvoering van Cosun Beet Company, om uw vraag, tip of klacht te kunnen beantwoorden. Ook worden uw gegevens gebruikt voor interne bezoekersanalyses om de website verder te optimaliseren. Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze eigen interne administratie, boekhoudcontroles en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. Cosun Beet Company verzamelt uw persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of zij daarbij een redelijk belang heeft zoals in deze Privacy policy genoemd, ofwel omdat zij daartoe wettelijk verplicht is.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig en dan alleen door daartoe door Cosun Beet Company aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens Cosun Beet Company. Hieronder vallen mede externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens Cosun Beet Company verwerken ten behoeve van door Cosun Beet Company vastgestelde doelen. Cosun Beet Company verplicht deze externe partijen om net zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor zover sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke gegevensoverdracht. Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal Cosun Beet Company uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is om haar wettelijke verplichtingen na te komen.

Om die dienstverlening te verlenen kan Cosun Beet Company uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Cosun Beet Company doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. 

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

 
4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Cosun Beet Company neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. 
 
5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Cosun Beet Company bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden als genoemd in deze Privacy policy. Indien Cosun Beet Company persoonsgegevens verwerkt op grond van het feit dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Gegevens die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen, worden door ons eenmalig gebruikt om uw informatie aanvraag uit te voeren. Ten behoeve van statistische doeleinden kan Cosun Beet Company uw persoonsgegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk, maar in dat geval treft Cosun Beet Company aanvullende technische en organisatorische maatregelen om het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen.

6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Cosun Beet Company of indien u uw persoonsgegevens die Cosun Beet Company heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met Cosun Beet Company via het contactformulier op de website. Cosun Beet Company zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren.  
Indien u bent aangemeld voor onze mailing maar niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via de link in de relevante mailing.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens Cosun Beet Company kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
7. Gebruik van cookies
Cosun Beet Company maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. 
 
8. Links naar andere websites 
Onze website bevat zowel links naar websites van groepsmaatschappijen als links naar niet-Cosun Beet Company websites. De externe websites kunnen andere, specifieke privacy voorwaarden bevatten en specifieke privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Cosun Beet Company is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op externe websites. 

9. Wijzigingen en contact
Mocht Cosun Beet Company veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks.
 
Contact
Cosun Beet Company
Postbus 100
4671 TL Dinteloord
info@cosunbeetcompany.com

Versie: juni 2019