Milieu en maatschappij

Een goede balans tussen duurzaamheid en rendement staat hoog in het vaandel. We zijn continu op zoek naar de meest duurzame mogelijkheden zoals het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, besparen van energie, efficiënter werken en het beperken van emissies. En daarmee bij te dragen aan een circulaire economie. Door de beschikbaarheid van hernieuwbare brandstoffen te verhogen in de vorm van groen gas uit plantaardige reststromen, die vrijkomen bij de suikerproductie leveren we hier een belangrijke bijdrage aan. Cosun Beet Company is één van de grootste groengasproducenten van Nederland.

Sinds 2012 doet Cosun Beet Company mee aan EcoVadis, waar we dit jaar de score Gold in hebben behaald. Ook doet Cosun Beet Company mee aan CDP (Carbon Disclosure Project).

Energiebesparing in de gehele keten

Cosun Beet Company is al jaren heel succesvol in het verlagen van haar energieverbruik. De suikerfabrieken in Dinteloord en Vierverlaten behoren tot de grootste en meest energie efficiënte bietverwerkende fabrieken in Europa. Cosun Beet Company heeft haar doelstelling om in 2020 per ton suiker 50% energie te besparen ten opzichte van het referentiejaar 1990 (Kyoto)  nagenoeg gehaald. Met grote investeringen, zoals meertraps-verdamping en thermocompressie, maar ook met kleinere initiatieven zoals toepassing van ledverlichting, dragen we bij aan de klimaatopgave waar de maatschappij voor staat. 

Niet alleen in de fabrieken wordt gewerkt aan energiereductie, maar ook in de rest van de keten. Zo is er veel aandacht voor het reduceren van transportkilometers voor het vervoer van de suikerbieten en onze eindproducten. Daarnaast wordt zoveel mogelijk duurzame brandstof ingezet in de vorm van eigen geproduceerde CNG. Dit draagt bij aan het verlagen van onze carbon footprint, waar we ook een doelstelling op hebben gezet.
 

Emissies

Bij de productie van suiker komen emissies zoals koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) vrij. Deze ontstaan door aardgas te verbranden in onze ketels. Daarnaast kunnen er ook andere emissies vrijkomen uit onze processen, waaronder ammoniak (NH3) en stof.

NOx en NH3
Om emissies te voorkomen of te minimaliseren zijn de ketelinstallaties voorzien van low-NOx branders.  Daarnaast zijn er in de fabriek in Vierverlaten grote investeringen gedaan om ammoniak in een aantal procesdampen te condenseren, waardoor de emissies naar voor een groot deel worden weggenomen. De ammoniak wordt gecondenseerd en via de waterzuivering uit het proceswater gezuiverd. Deze investering heeft een dubbel effect: er is minder geuruitstoot en de ammoniakemissies zijn grotendeels gereduceerd.

CO2 
Voor de uitstoot van CO2 wordt onderscheid gemaakt in Scope 1, 2 en 3 emissies. Cosun Beet Company heeft een doelstelling op Scope 1 CO2 uitstoot, dit is de uitstoot welke wordt veroorzaakt door de eigen processen. Het doel is 35% reductie in 2030 ten opzicht van het niveau in 2018. Voor Scope 2 CO2 (CO2 emissie veroorzaakt door opwekking van ingekochte energie) en Scope 3 CO2 (CO2 emissie veroorzaakt door partners in de keten) zijn nog geen doelstellingen bepaald, dit is onderdeel van de Carbon Footprint target ontwikkelingen voor de komende jaren.

Carbon footprint (CFP)
Cosun Beet Company werkt aan de reductie van de CO2 footprint (of CO2 voetafdruk). Dit is een maat voor de uitstoot van broeikasgassen tijdens een bepaald proces of keten. Er wordt onder andere rekening gehouden met de broeikasgassen voor de zaadproductie, de teeltomstandigheden, zoals de hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en het bemesten van de grond en het transport van de bieten naar de suikerfabrieken. Ook worden de broeikasgassen van het proces van biet tot suiker meegenomen, veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. De 2020-target, 40% CO2 voetafdruk reductie ten opzichte van 1990, is reeds behaald. Het vaststellen van een target voor de komende jaren is op dit moment onderwerp van gesprek.
 

Circulair Waterverbruik

Suikerbieten bevatten ruim 75% water en dit komt vrij in het productieproces als condensaat van de verdamping. Dit water wordt zoveel mogelijk hergebruikt, zoals bijvoorbeeld voor het wassen van de suikerbieten of het schoonspuiten van vrachtauto’s. Het overschot aan water wordt na zuivering gebracht naar een ondergrondse wateropslag en het oppervlaktewater. Dit opgeslagen water wordt gebruikt door de kassen op AFC Nieuw Prinsenland als bewatering voor de planten.

Sinds 2012 gebruikt Cosun Beet Company geen grondwater meer voor de opstart van de campagne.

Watergebruik

Groen gas

Cosun Beet Company behoort tot de grootste groengasproducenten van Nederland. Bij de verwerking van suikerbieten ontstaan reststromen zoals bietenpuntjes en bladresten. Dit overtollige perspulp wordt vergist en levert energie op. In Nederland is Cosun Beet Company daarmee één van de grootste producenten van groen gas (sinds de start hebben we 100 miljoen m3 groen gas aan het gasnet geleverd, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 60.000 huishoudens).

Logistiek

Er vinden bij Cosun Beet Company veel transportbewegingen plaats. Dagelijks worden vele tonnen suiker bij industriële klanten afgeleverd met bulkwagens, de consumentenproducten worden geleverd op de distributiecentra van de retailers en tijdens de campagne worden de bieten van het land naar de fabriek vervoerd. We willen tijdens het transport het milieu zo min mogelijk belasten.

Bulktransport op groen gas
Sinds 2011 rijden diverse bestel- en personenauto’s van Cosun Beet Company op ons eigen groen gas. Daarnaast heeft Cosun Beet Company 13 bulkwagens die rijden op een mengsel van aardgas en dieselolie. Aardgas is door de laatste technische ontwikkelingen ook voor de zwaardere vrachtwagens een alternatief voor dieselolie. In 2019 zijn we gestart met bulkwagens die op 100% groen gas rijden. Dit zullen we in de toekomst verder uitbreiden.

Laadvermogen
Het standaard wagenpark is geschikt voor leveringen van 33 ton. Door diverse maatregelen  kan het laadvermogen worden opgevoerd naar 35 ton. Uiteraard binnen alle wettelijke bepalingen.

Tot dusver worden 30 combinaties met een hoger laadvermogen ingezet voor leveringen aan onze klanten. Dit heeft als resultaat dat minder transportbewegingen noodzakelijk zijn, wat bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Bovendien draagt de inzet bij aan het verminderen van de filedruk in Nederland.

Voor onze klanten heeft een lager aantal leveringen ook voordelen. Zoals minder handling bij het lossen en minder hinder voor omwonenden.

Circulaire economie

Cosun Beet Company kijkt graag verder naar de toekomst en probeert zo veel mogelijk uit haar grond- en reststoffen te halen middels circulaire economie. Van de reststoffen die tijdens het productieproces overblijven wordt gestreefd naar het maximaal hergebruik en het maximaliseren van de valorisatie. Organische reststoffen en mineralen moeten zo veel mogelijk worden teruggebracht naar de regio van herkomst.

Circulaire economie

Noah, ’s werelds eerste circulaire auto
Cosun Beet Company richt zich op de gehele suikerbiet als een bron van biomassa. Dat biedt enorme kansen voor andere producten dan suiker. Zo werken wij mee aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld bioplastics uit diksap, vezels uit bietenpulp, eiwitten uit bietenblad en aan groen gas uit bietenpuntjes. Zo hebben studenten van TU Eindhoven een auto gemaakt waarvan het carrosserie van suiker is gemaakt.

 

Kringlopen sluiten

Bietenpunten en ander organisch restmateriaal wordt omgezet in groen gas in biomassavergistinginstallaties op de productielocaties in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam. De biomassavergister is op verschillende manieren aan de suikerfabriek verbonden. Restmateriaal van de suikerbieten kan direct op eigen locatie worden verwerkt. Op het terrein naast de suikerfabriek in Dinteloord wordt Nieuw Prinsenland ontwikkeld, een duurzaam bedrijventerrein en glastuinbouw gebied. In de toekomst is het wellicht mogelijk om de CO2 die bij de vergisting van de restmaterialen vrijkomt of om de restwarmte van de suikerfabriek in de kassen te gebruiken.

Het digestaat dat na de gaswinning achterblijft, wordt in de akker- en tuinbouw gebruikt om de grond in goede conditie te brengen en te houden.

Er zijn meer mogelijkheden om kringlopen te sluiten. Soms kan dat binnen de eigen processen, soms in uitwisseling met anderen. Zo zuiveren we proceswater om het opnieuw te kunnen gebruiken als waswater in de suikerfabrieken. In Dinteloord leveren we een deel van het wateroverschot in gezuiverde vorm aan nabijgelegen glastuinbouwlocaties, waar het wordt gebruikt als gietwater. Met het methaan uit de eigen waterzuivering worden stoomturbines aangedreven, waardoor we besparen op aardgas.
Zo zorgen we voor een zo optimaal mogelijke circulaire economie.

MENU

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.